Av.Fahrettin Kocagöz

21 Nisan 2015

Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliği

Özü; Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliğ edildiğine yönelik şikayet de İİK’nun 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabidir.
29 Aralık 2014

Satışın durdurulması talebi temyiz edilemez

            T.C.       YARGITAY 12. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ   […]
22 Aralık 2014

Nispi temyiz harcının yatırılması

Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından, her bir davalı adına ayrı ayrı başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılması gerekir. Temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden […]
16 Aralık 2014

İhtiyati haciz kararının 10 gün içinde infazını istemek

Özü; Alacaklı İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde haciz veren mahkemenin yargı çevresi içerisindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. 
16 Aralık 2014

5510 sayılı Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca idari para cezası

T.C. İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO    : 2013/2337 KARAR NO : 2014/1109 DAVACI : ………………………………….TİC LTD ŞTİ VEKİLİ : AV. FAHRETTİN KOCAGÖZ Zuhuratbaba Mah. […]
14 Ekim 2014

Ticareti usulsüz terk

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2013/6179 Karar […]
17 Ağustos 2014

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat sorumluluğu

Özü; 1) Desteğin ve davacı Ahmet’in iş göremezlik zararının doğru tespit edilebilmesi için öncelikle adı geçenlerin düzenli ve sürekli nitelikteki aylık gelirlerinin somut delillerle ispatlanması gereklidir.
8 Ağustos 2014

Taleple bağlılık kuralı ve Kıdem Tazminat Tavanı

Özü; En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir. Kıdem tazminatı tavanına […]
5 Ağustos 2014

Sözleşmenin Feshi – Kar Mahrumiyeti

Özü; Fesih sonuçları ileriye dönük bir işlem olup, sözleşmenin feshi halinde kar mahrumiyetine ilişkin tazminat talep edilmesi mümkün değildir.
5 Ağustos 2014

İşçilik alacaklarının hesaplanması

Özü; Tasfiye edilen çalışma dönemlerine ilişkin ödemelerin yasal faizleriyle düşümünün yapılmaması hatalıdır.
5 Ağustos 2014

Ticari işlerde faiz başlangıcı

Türk Ticaret Kanunu (Yeni) Kanun No: 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 Resmi Gazete Tarihi: 14/02/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27846
5 Temmuz 2014

İş Mahkemeleri’nde temyiz süreci

Özü;  Mahkemece, taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren […]