Satışın durdurulması talebi temyiz edilemez

Nispi temyiz harcının yatırılması
22 Aralık 2014
Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliği
21 Nisan 2015
Hepsini göster

            T.C.
      YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ      A D I N A
Y A R G I T A Y     İ L A M I

ESAS NO : 2014/30959
KARAR NO : 2014/30096

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/04/2014
NUMARASI : 2014/417-2014/693
DAVACILAR : ………
DAVALI : ……….

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Güner tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Talebin satışın durdurulması niteliğinde olduğunun anlaşılmasına, icra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.