Güncel

28 Ağustos 2020

Kentsel Dönüşüm sürecinde Hukuksal Destek Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm sürecinde; maliklerin karar alma toplantılarının organizasyonu ve toplantı tertiplenmesi, Ortak Karar Protokolü ve Uygulanması, Sözleşmeler, sürecin tüm idari ve yargısal boyutunda hukuki destek vermekteyiz.. […]
23 Ağustos 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı kararında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişiklik yapılmasına dair Karar’ın yürürlüğe konulmasını detayları ile açıkladı. […]
1 Mayıs 2020

KVKK Danışmanlık Hizmeti

6698 sayılı kanunun amacı KVKK kişisel verilerin işlenmesinde gizliliği kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve […]
6 Mart 2019

Bono- Açıklama olmayan banka dekontu – Menfi Tespit davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2014/19-947 Karar : 2015/1725 Tarih : 19.06.2015 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPTEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ MENFİ TESPİT VE […]
6 Mart 2019

İİK’nun 169/a maddesi ve Açıklama olmayan banka dekontlarının ispat gücü

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ  Esas : 2014/30409 Karar : 2015/4191 Tarih : 27.02.2015 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (2004 s. İİK m. 169, 169A) ÖZET İİK’nun 169/a-1. […]
4 Aralık 2018

TBK’nın 474. maddesi gereğince eser sahibinin ve TBK’nın 472/3. maddesi gereğince yüklenicinin ihbar yükümlülüğü.

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No   : 2017/2037 Karar No : 2018/3366 T Ü R K M İ L L E T İ        A D […]
23 Ekim 2018

Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO     : 2016/10321 KARAR NO : 2018/8053 Y A R G I T A Y    İ L A M […]
23 Ekim 2018

BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2013/19-2238 K: 2015/1062 T: 25.03.2015   (… Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan M.’ye olan borcuna karılık vade kısmı boş 03.06.2006 tanzim tarihli, […]
5 Eylül 2018

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye dönük olarak feshi halinde yükleniciden pay satın alan kişiler TMK 1023. maddesinden yararlanamazlar.

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No   : 2017/449 Karar No : 2017/2579 YARGITAY İLAM I Davacılar …….. Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 28.04.2011 gün […]
27 Ekim 2017

6102 sayılı TTK’nın 82/7’ye göre hak düşürücü sürenin başlangıcı ziyaın öğrenildiği tarihtir.

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/246 KARAR NO : 2017/4755 Y A R G I T A Y   İ L A M I […]
25 Temmuz 2016

Hatır taşımalarında tazminattan uygun bir indirim yapılması

Özü; Davalı vekili yargılama aşamasındaki beyanlarında, desteğin hatır için taşındığını ve olayda müterafik kusuru bulunduğunu savunmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda […]
25 Şubat 2016

6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde

Özü; 6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde kanunun taşıcıya yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartların hükümsüzdür.