Nispi temyiz harcının yatırılması

İhtiyati haciz kararının 10 gün içinde infazını istemek
16 Aralık 2014
Satışın durdurulması talebi temyiz edilemez
29 Aralık 2014

Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından, her bir davalı adına ayrı ayrı başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılması gerekir. Temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.

            T.C.
   Y A R G I T A Y
10.Hukuk Dairesi
Esas      –      Karar
2014/18676- 2014/23524

Y A R G I T A Y     İ L A M I

Sağlık Bakanlığı adına Av………… ile ……………. aralarındaki dava hakkında Bodrum 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinden verilen 27.03.2014 günlü ve 2013/98-2014/223 sayılı hükmün, temyizen ineelenmesi davalılardan ……… vekilleri ile davalı ……….. tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından, her bir davalı adına ayrı ayrı başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılması gerekirken, kararı temyiz eden davalı Ayser Özbulut adına harç yatırılmaması nedeniyle temyiz harcının eksik yatırıldığı anlaşılmaktadır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesi ile ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hakim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.
Davada ise, yukarıda sözü edilen yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararı hükmüne aykırı olarak hükmü temyiz eden davalılardan ………. vekili tarafından temyiz dilekçesinin verildiği sırada ve yasal temyiz süresi içerisinde gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenmemiş bulunmakladır. Böyle olunca da;
(a)Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten,
(b)Davalı …………adına başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılmaması halinde anılan davalı yönünden temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse ilgili ek kararın davalı ………. vekiline tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde doğrudan iade edilmek üzere, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Süleyman Caner N.Sever A.Göcen A.İnceman H.Özdemir

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...