İhtiyati haciz kararının 10 gün içinde infazını istemek

5510 sayılı Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca idari para cezası
16 Aralık 2014
Nispi temyiz harcının yatırılması
22 Aralık 2014
Hepsini göster

Özü; Alacaklı İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde haciz veren mahkemenin yargı çevresi içerisindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. 

     T.C.
     YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2012/29108
KARAR NO : 2013/8008

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/09/2012
NUMARASI : 2012/544-2012/869
DAVACI : Borçlu:………..
DAVALI : Alacaklı:…………….Tur.San.Tic.Ltd.Şti

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen ihtiyati haciz kararına istinaden Bakırköy 11. İcra Dairesi’nde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuru ile, yetki itirazında bulunmuştur.

İİK.nun 50. maddesinin göndermesi ile icra takiplerinde de uygulanan 1086 Sayılı HUMK.nun 12.maddesinde yazılı ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili olduğuna ilişkin düzenlemeye, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’da yer verilmemiştir. Ancak ihtiyati haciz kararının icrasını düzenleyen İİK.nun 261.maddesi halen yürürlüktedir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde haciz veren mahkemenin yargı çevresi içerisindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Bu hüküm kendi içinde yetki kuralını da bulundurmakta olup, ihtiyati haciz kararını veren yer icra müdürlüğünün yetkili olduğunun kabulü zorunludur.

Somut olayda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden alınan 15.05.2012 tarih ve 2012/234-241 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararına istinaden, borçlu hakkında Bakırköy 11. İcra Müdürlüğü’nde 17.05.2012 tarihinde asıl takibe geçilmiştir. İİK.nun 261. maddesi gereğince ihtiyati haciz kararının alındığı yerde de takip yapılabilir. Diğer taraftan borçlu tarafça ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği veya anılan kararın kaldırıldığı da ileri sürülmemiştir.

O halde, mahkemece alacaklının takibe Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden alınan ihtiyati haciz kararı ile başladığı ve dolayısıyla Bakırköy İcra Dairesi’nin itiraz eden borçlu yönünden yetkili olduğu nazara alınarak, borçlunun yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.