5510 sayılı Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca idari para cezası

Ticareti usulsüz terk
14 Ekim 2014
İhtiyati haciz kararının 10 gün içinde infazını istemek
16 Aralık 2014
Hepsini göster

T.C.
İSTANBUL
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO    : 2013/2337
KARAR NO : 2014/1109

DAVACI : ………………………………….TİC LTD ŞTİ
VEKİLİ : AV. FAHRETTİN KOCAGÖZ
Zuhuratbaba Mah. Şükrançiftliği Sok. No:20/1 Bakırköy/İSTANBUL

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ :AV.ALEV NEHİR
Gürsel mah.Beylik sok.No:4/3 Çağlayan/İSTANBUL

DAVANIN ÖZETİ : Davacı şirket tarafından, 5510 sayılı Kanun’un 102.maddesi uyarınca 3.679,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Küçükçekmece SGK Merkezi’nin 15/07/2013 tarih ve 15072013 sayılı işlemi ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 3271466 sayılı komisyon kararının, ek bildirgelerin süresinde kuruma verildiği kararın mevzuata aykırı olduğu belirtilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 2. İdare Mahkemesi Hakimliği’nce işin gereği düşünüldü:
Dava; davacı şirket tarafından, 5510 sayılı Kanun’un 102.maddesi uyarınca 3.679,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Küçükçekmece SGK Merkezi’nin 15/07/2013 tarih ve 15072013 sayılı işlemi ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 09/09/2013 tarih ve 3271466 sayılı komisyon kararının iptali istemiyle açılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.maddesinde:Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, …. sigortalı sayılırlar hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 86.maddesinde ise: “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır… Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” hükmü mevcuttur.Yine aynı kanun’un 102/C-3 maddesinde : “Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında, …. idari para cezası uygulanır“. denilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; …………… İlkokulunda öğretmen olarak çalışan ……….. isimli şahsın aynı zamanda ayın geri kalan günlerinde part time olarak davacı şirkette sekreterlik ve yurtdışı ithalat yazışmaları sorumlusu olarak sözleşmeli şekilde çalıştığı, 2012/3,4,5,6,7,8,9,10. aylara ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin kurum tarafından davacı şirkete tebliğ edildiği, gelen tebligat üzerine davacı şirketin 1 aylık süre içerisinde bildirge vermediği ve kuruma verdiği EK-10 belgelerinin kurumca kabul edilmemesi üzerine yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca davacı şirkete idari para cezası verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu olayda, davacı şirketin ilgili personeli part time olarak çalıştırdığı hususunda bir ihtilaf olmayıp, ayda 30 günden az çalıştığı belirtilen sözkonusu personele ait aylık ek prim ve hizmet belgelerinin usulüne uygun olarak kuruma verilip verilmediği konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Davacı şirkete yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ayda 30 günden az çalıştırdığı sigortalısına ait 2012/3,4,5,6,7,8,9,10.aylara ait ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini vermesi için tebligat yapıldığı, yapılan tebligatlara karşın davacı şirketin kuruma verdiği ek bildirim forumlarına (EK-10) sigortalısının 30 günden az çalıştığını ispatlayan belgeleri eklemediği ve dolayısıyla bildirimin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmış olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca davacı şirkete idari para cezası uygulanması işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 94,35 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 13/06/2014 tarihinde karar verildi.