Ticareti usulsüz terk

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat sorumluluğu
17 Ağustos 2014
5510 sayılı Kanunu’nun 102/C-3 maddesi uyarınca idari para cezası
16 Aralık 2014

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2013/6179
Karar No : 2014/15228
Tebliğname No : IC – 2012/239942

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Bakırköy 3. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/10/2011
NUMARASI : 2011/129 (E) ve 2011/332 (K)
SANIK :
SUÇ : Ticareti usulüne aykırı terk etmek
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Şikayetçi vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509 ve 513 Esas sayılı kararlarında da açıklandığı üzere, İİK’nun 337/a maddesinde düzenlenen “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de işlenmesinin mümkün olduğu cihetle; ticaret şirketi yetkilisi olan sanıklara isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, borçlu ticaret şirketinin ticareti terk edip etmediği yönünde kayıtlı olduğu adreste zabıta araştırması yaptırılarak ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden mükellefiyetinin devam edip etmediği sorularak, en son beyanname örnekleri getirtilerek sonucuna göre hukuki durumunun takdir edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 18.09.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
H.EKEN H.UĞUR M.BUDAK A.T.DOĞAN H.KESKİN

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...