Sözleşmenin Feshi – Kar Mahrumiyeti

İşçilik alacaklarının hesaplanması
5 Ağustos 2014
Taleple bağlılık kuralı ve Kıdem Tazminat Tavanı
8 Ağustos 2014
Hepsini göster

Özü; Fesih sonuçları ileriye dönük bir işlem olup, sözleşmenin feshi halinde kar mahrumiyetine ilişkin tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

           T.C.
     YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO   : 2014/6927
KARAR NO : 2014/12068

MAHKEMESİ : Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 21/11/2013
NUMARASI : 2011/626-2013/456

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili; 20/01/2011 tarihinde akdedilen kumaş satış sözleşmesi ile Lyocell, Diyosel, Suprem merserize niteliğindeki 6750 kg tekstil ürününün alım satım konusunda tarafların aralarında anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşma uyarınca istenilen ürünü imal etmek üzere 8 ton iplik satın alındığını, davalı tarafça 02/12/2011 tarihinde e-posta ile renk dağılımı değişebileceği gerekçesiyle yeni renklerin bildirileceği belirtildiği halde, defalarca renk konusunda bilgi istenilmesine rağmen cevap alınamadığını, söz konusu ipliklerin ellerinde kalması üzerine toplam 76.860,00 TL tutarındaki iplik bedelinin tazmini için gönderilen faturanın iade edildiğini, ayrıca davalı tarafça kendi siparişlerinin iplik değil boyalı kumaş olması sebebiyle bu faturayı kabul etmedikleri şeklinde cevap gönderildiğini belirterek makul sürede davalı tarafça renk bildirimi yapılmadığı için uhdelerinde kalan iplik bedelinden doğan zarar için şimdilik 10.000,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, bilahare 11/07/2013 tarihli dilekçe ile maddi taleplerinin ıslahen 30.832,77 TL’ye çıkarıldığını belirtmiştir.
Davalı vekili; dava dışı 3. kişi konumundaki O-M Dizayn komisyonculuğunda davacıdan 6750 kg Lyocell merserize kumaş satın alınması hususunda tarafların anlaştıklarını, dava dışı O-M Dizayn şirketi ile davacı arasında komisyon sözleşmesi bulunduğunu, O-M Dizayn şirketine satılacak tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılacak kumaşların davacıdan alınması durumunda davacı şirketin O-M Dizayn şirketine komisyon ücreti ödediğini, bahsi geçen dava dışı bu firmanın Barcelona’da kurulu bir başka komisyoncu aracılığıyla kendilerinden tekstil ürünleri aldığını, bu ürünlerin üretiminde davacı şirketten alınan kumaşların kullanıldığı, O-M Dizayn şirketinin bildirdiği kumaşlar için davacıdan teyit aldıklarını, ancak kumaş renklerinin değişme ihtimali bulunduğundan ve dava dışı O-M şirketinin bir türlü renk dağılımını bildirmemesi sonucu değişiklik bildiriminin yapılamadığını, bu konuda kendilerine kusur izafe edilemeyeceğini, ihtilafın davacının ticari partneri olan şirketten kaynaklandığını, öte yandan kumaş siparişlerinin kendileri tarafından iptal edilmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında 6.750 kg’lık suprem merserize kumaşın 70.200 Euro bedelle satımı konusunda anlaşma yapıldığı, termin tarihinin 10-15/02/2011 ve ödeme vadesinin de 60 gün olarak belirlendiği, söz konusu sözleşmenin akdedilmesinden 4 gün sonra davacının 13.631,63 kg iplik satın aldığı, davalı tarafından renk dağılımının değişebileceği gerekçesiyle yeni renklerin bildirileceği belirtildiği halde bildirilmediği, bunun üzerine davacı tarafından sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği, her ne kadar davacı yan davalının bu eylemi ile menfi zarara uğramış ise de elinde kalan ipliklerin başka ürün imalatında kullanılabileceği gibi bu emtialara piyasada rahatlıkla alıcı bulunabileceği, zira depoda mevcut 6.109,84 kg iplik ile başlangıçta satın alınan iplik miktarı karşılaştırıldığında aradaki fark olan 7.521,79 kg’lık ipliğin kullanıldığı veya satıldığı, ayrıca başlangıçta çok fazla miktarda alınan iplikten kalan ipliğin, davalı için alınan iplik olup olmadığının tam olarak tespitinin mümkün olmadığı gerekçesiyle menfi zarar talebinin reddine, bunun yanında fesih sonuçları ileriye dönük bir işlem olup, sözleşmenin feshi halinde kar mahrumiyetine ilişkin tazminat talep edilmesi mümkün olmadığından davacının bu yöndeki talebinin de reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 30.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.