Av.Fahrettin Kocagöz

5 Eylül 2018

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden yararlanamayanlar.

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No   : 2017/449 Karar No : 2017/2579 YARGITAY İLAM I Davacılar …….. Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 28.04.2011 gün […]
27 Ekim 2017

6102 sayılı TTK’nın 82/7’ye göre hak düşürücü sürenin başlangıcı ziyaın öğrenildiği tarihtir.

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/246 KARAR NO : 2017/4755 Y A R G I T A Y   İ L A M I […]
25 Temmuz 2016

Hatır taşımalarında tazminattan uygun bir indirim yapılması

Özü; Davalı vekili yargılama aşamasındaki beyanlarında, desteğin hatır için taşındığını ve olayda müterafik kusuru bulunduğunu savunmuştur. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda […]
25 Şubat 2016

6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde

Özü; 6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde kanunun taşıcıya yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartların hükümsüzdür.
18 Şubat 2016

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca

Özü; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri […]
12 Şubat 2016

Yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm

Özü; Takibe dayanak yapılan belge, İİK’nun 68/1. maddesinde belirtilen borç ikrarını içeren bir senet niteliğinde olup, itirazın kesin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin […]
24 Ocak 2016

Ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır

Özü; Dava genel kredi sözleşmesinden kaynaklanıp ticari kredi uyuşmazlığına dayandığından somut olayda faiz T.T.K’nun 8. maddesi uygulanır. Yani ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır.
28 Aralık 2015

Temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği

Özü; Taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar.
20 Temmuz 2015

169/a-6 maddesi gereğince borçlu lehine tazminat

Özü; İİK.nun 169/a-6 maddesi gereğince borçlu lehine tazminatına hükmedilmesi.
7 Temmuz 2015

Düzenlenen ödeme emrinin şirket ortağı adına yapılması

Özü; Davacı adına düzenlenen ödeme emrinin 6183 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında düzenlendiği ve takibin şirket ortağı adına yapıldığı görülmektedir. Halbuki 6183 sayılı Kanunun 35. maddesi; […]
28 Haziran 2015

Davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi

Özü; Hükümde davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi hatalıdır. 
17 Mayıs 2015

Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinin 13. fıkrası

Özü; Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin 13. fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine […]