Ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır

Temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği
28 Aralık 2015
Yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm
12 Şubat 2016

Özü; Dava genel kredi sözleşmesinden kaynaklanıp ticari kredi uyuşmazlığına dayandığından somut olayda faiz T.T.K’nun 8. maddesi uygulanır. Yani ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/3157
KARAR NO : 2015/9709

Y A R G I T A Y       İ L A M I

MAHKEMESİ : İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 04/03/2013
NUMARASI : 2011/141-2013/34

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalılardan…………. vekilince temyiz edilmesi üzerine mahkemece adı geçen davalının vekiline çıkartılan ve tebliğ edilen meşruhatlı davetiyeye rağmen temyiz harcının yatırılmadığından kararın temyiz edilmemiş sayılmasına ilişkin 14.02.2012 tarihi ek karar verildiği, bu ek karar davalı vekiline usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davalı vekilence temyiz edilmediğinden temyiz eden davacı vekili yönünden dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkili bankanın genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarını tahsil için girişilen icra takibine davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini iddia ederek, itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
Bir kısım davalılar vekili cevabında, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalılar ……………………… davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre; dava dışı müflis asıl borçlu şirkete verilen 15 adet teminat mektubundan 12 adedinin tazmin olduğu, tazmin tarihine kadar tahakkuk etmiş komisyonların talep edilebileceği, kabul edilen maddi alacağın belirli ve likit bulunduğu, işleyecek faiz yönünden 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe göre Borçlar Kanunu’nun 88. ve 120. maddelerinin genel ve emredici hüküm niteliğinde olup, 01.07.2012 tarihinden itibaren Türk Borçlar Kanunu’nun 120. maddesi gereğince belirlenecek ticari temerrüt faizinin üst sınırının (avans faizi oranının iki katı) uygulanması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanıp ticari kredi uyuşmazlığına dayandığından somut olayda faiz T.T.K’nun 8. maddesi uygulanır. Yani ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır. Somut olayda 6098 sayılı TBK’nun 88. ve 120. maddelerinin uygulama yeri bulunmamaktadır. Hal böyleyken, mahkemece yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte belirtilen nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 30.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...