Yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm

Ticari işlerde faiz serbestçe kararlaştırılır
24 Ocak 2016
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca
18 Şubat 2016

Özü; Takibe dayanak yapılan belge, İİK’nun 68/1. maddesinde belirtilen borç ikrarını içeren bir senet niteliğinde olup, itirazın kesin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

         T.C.
     YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/24090
KARAR NO : 2016/1292

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/06/2015
NUMARASI : 2014/1056-2015/582
DAVACI :ALACAKLI:
DAVALI :BORÇLU :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Bircan Şekerci Gencer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine çeke dayalı olarak genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipte borçlunun borca itiraz ettiği, alacaklı tarafından itirazın kaldırılması talebiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece takibe dayanak yapılan çekin bankaya süresinde ibraz edilmediği, adi havale hükmünde olduğu, bu belgeyle itirazın kaldırılmasının istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Takibe konu çekin keşide tarihinin 30.10.2013 olduğu, süresi içinde (01.11.2013 tarihinde) muhatap bankaya ibraz edildiği, bu haliyle çekin kambiyo senedi niteliğini haiz bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda takibe dayanak yapılan belge, İİK’nun 68/1. maddesinde belirtilen borç ikrarını içeren bir senet niteliğinde olup, itirazın kesin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...