7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca

Yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm
12 Şubat 2016
6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde
25 Şubat 2016
Hepsini göster

Özü; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Bu durumda anılan maddeye göre tebligat yapılabilmesi için, tebligat yapılan adresin, tebliğ tarihi itibariyle muhatabın ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması zorunludur.

           T.C.
      YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/22894
KARAR NO : 2016/68

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 13. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2015
NUMARASI : 2014/669-2015/85

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Emin Bilseloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, örnek 7 ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin 12.09.2014 olarak düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece, istemin kabul edilerek tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Bu durumda anılan maddeye göre tebligat yapılabilmesi için, tebligat yapılan adresin, tebliğ tarihi itibariyle muhatabın ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması zorunludur.
Somut olayda, borçlu aleyhine 19.07.2012 tarihinde genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlu adına Moda Caddesi Atifet Sokak Noyan Apartmanı No:21/1 Kadıköy- İstanbul adresine çıkartılan ödeme emri tebligatının 26.07.2012 tarihinde muhatabın taşındığı, işyeri adresinin muhtarlık ve karakol kaydı bulunmadığı gerekçesi ile iade edildiği, takip dosyasından 23.08.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak borçlunun adresinin bildirilmesinin istenildiği, İstanbul Ticaret Odasının 23.08.2012 tarihli cevabi yazısında, borçlunun müseccel adresinin Moda Caddesi Atifet Sokak Noyan Apartmanı No:20/1 Kadıköy-İstanbul olarak bildirildiği ve örnek 7 ödeme emrinin borçlunun bildirilen bu adresine 06.09.2012 tarihinde Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, borçlunun bilinen ve ticaret sicil kaydında kayıtlı olan adresine çıkartılan ödeme emri tebligatının iade edilmesi üzerine, aynı adrese Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığından usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.