6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca
18 Şubat 2016
Hatır taşımalarında tazminattan uygun bir indirim yapılması
25 Temmuz 2016
Hepsini göster

Özü; 6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde kanunun taşıcıya yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartların hükümsüzdür.

          T.C.
     YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/1910
KARAR NO : 2016/160 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/11/2014
NUMARASI : 2014/413-2014/343

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03/11/2014 tarih ve 2014/413-2014/343 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili ve davalı ………… Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12/01/2016 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi Kamil Ersin Ortaç tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı A….. Ltd. Şti. Firmasından satın aldığı çiftli profil delme makinesinin Bursa’dan İstanbul’a nakliyesini müteakip nakliye aracı üzerinden vinç ile boşaltma işlemi için davalı B……. Ltd. Şti. Firması ile anlaşıldığını, ayrıca rizikonun diğer davalı tarafından da sigortalandığı, makinenin vinç ile nakliye aracı üzerinden indirilmesi sırasında düşerek parçalandığını, bu zararın davalı………. Şti. Firmasının ihmal ve kusuru neticesinde meydana geldiğini ileri sürerek oluşan zararının tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı sigorta vekili, davacı ile davalı B….. Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme ile müvekkilinin rücu imkanının kaldırılmış olması nedeniyle ödeme yapılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirket vekili, davacı ile yapılan sözleşme uyarınca müvekkilinin hasardan sorumlu bulunamayacağını, bu hükmün geçersizliğinin ileri sürülmesinin iyi niyetli bir davranış olmadığını, ayrıca makinenin davacı tarafından yapılan aparatın kırılması sonucu düştüğünü savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin dava dışı firmadan aldığı makinenin nakliyesini müteakip nakliye aracı üzerinden boşaltma işlemi için davalı……..Ltd. Şti. Firması ile sözleşme imzalandığı, ayrıca davalı sigorta şirketinin de nakliyat emtia sigorta poliçesi ile bu makineyi sigortaladığı, makinenin araçtan indirilmesi esnasında vincin ani yükselme hareketi sonucu taşıyıcı aparatın kopması sonucu düşerek kullanılamaz hale geldiği, davalı ……… Ltd. Şti. çalışanının olayda asli, davacının ise tali kusurlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili ile davalı Belde Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve somut olaya uygulanması gereken 6762 sayılı TTK’nın 766. maddesi uyarınca taşıma akdinde kanunun taşıcıya yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartların hükümsüz olmasına göre, davalı …. Ltd. Şti. vekili ile davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, mümeyyiz taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3.074,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …. Tur. San. Tic. Ltd. Şti’den alınmasına, alınmadığı anlaşılan 123,60 TL temyiz başvuru harcı ile 29,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.