6102 sayılı TTK’nın 82/7’ye göre hak düşürücü sürenin başlangıcı ziyaın öğrenildiği tarihtir.

Hatır taşımalarında tazminattan uygun bir indirim yapılması
25 Temmuz 2016
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden yararlanamayanlar.
5 Eylül 2018
Hepsini göster

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/246
KARAR NO : 2017/4755

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : BODRUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
TARİHİ : 13/10/2015
NUMARASI : 2015/236-2015/333
DAVACI : DOĞATEK GAYRİMENKUL YATIRIM TUR İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
VEKİLİ : AV. FAHRETTİN KOCAGÖZ
DAVALI : HASIMSIZ

Hasımsız olarak görülen davada Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/10/2015 tarih ve 2015/236-2015/333 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Özlem Ezgi Solak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler elektronik olarak okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili tarafından işletilen otelde sel felaketi gerçekleştiğini, müvekkiline ait tüm ticari kayıt ve defterlerin zayi olduğunu ileri sürerek ticari defterler hakkında zayi belgesi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davanın sel felaketinin gerçekleşmesinden itibaren 15 günlük hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, ticari belgelerin ziyaına ilişkindir. Mahkemece olay tarihinden dava tarihine kadar hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle dava reddedilmişse de, 6102 sayılı TTK’nın 82/7’ye göre hak düşürücü sürenin başlangıcı ziyaın öğrenildiği tarihtir. Bu bakımdan somut uyuşmazlıkta sel baskını hadisesinin meydana geldiği ve etkilerinin devamı itibariyle söz konusu ticari defterlerin zayi olduğunun ancak hangi tarihte öğrenilebildiğinin belirlenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken mahkemece duruşma dahi açılmaksızın tensiben davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 26/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Vekili
Levent YAVUZ
Üye
A. A. DOĞAN
Üye
M. U. TARHAN
Üye
Dr. A. ASLAN
Üye
M. DURGUN