Davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi

Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinin 13. fıkrası
17 Mayıs 2015
Düzenlenen ödeme emrinin şirket ortağı adına yapılması
7 Temmuz 2015
Hepsini göster

Özü; Hükümde davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi hatalıdır. 

            T.C.
      YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

ESAS NO    : 2015/12668
KARAR NO : 2015/16943

Y A R G I T A Y     İ L A M I

MAHKEMESİ : Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/12/2014
NUMARASI : 2012/985-2014/794
DAVACI : ….
DAVALILAR : ………..VEKİLLERİ AVUKAT FAHRETTİN KOCAGÖZ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin hiçbir sebep gösterilmeksizin feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı …… Turz. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.’ni temsilen şirket yetkilisi; davacının müvekkili şirket bünyesinde bulunan …..Hotel adlı iş yerinde çalıştığını, söz konusu yerin devrinin …..Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapıldıktan sonra da aynı şartlar altında çalışmaya devam ettiğini, davacının işe iade davası açabilmesi için gerekli ve yeterli şartın sağlamadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
………. vekili; davacının müvekkili şirket bünyesinde bulunan ………Hotel adlı iş yerinde çalıştığını, söz konusu yerin devrinin …Tur. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapıldıktan sonra da aynı şartlar altında çalışmaya devam ettiğini, dolayısıyla yetki ve sorumluluğunun son bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalı feshinin haklı veya geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:

Somut olayda; davalı işverenlikte 16.04.2010 – 05.12.2012 tarihleri arasında satış ve pazarlama müdürü olarak çalışan davacının iş sözleşmesi davalı tarafından feshedilmiştir.

Dosya kapsamında, davalı işverenlikçe düzenlenen bir fesih bildiriminin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalı tarafça fesih için haklı sebebe de dayanılmadığından, bu gerekçeyle mahkeme tarafından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak, hükümde davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi hatalıdır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre iş yeri devrinin varlığı karşısında, davacının iş sözleşmesini fesheden son işveren olan …..Turz. İşl. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş yerine iadesine karar verilmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.
Sonuç: Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ DAVALI …….TURİZM İŞL. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİNE AİT İŞYERİNDEKİ İŞİNE İADESİNE,
3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih sebebi ve kıdemi dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan 750,60 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak oybirliğiyle 11.05.2015 tarihinde karar verildi.