Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesinin 13. fıkrası

Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliği
21 Nisan 2015
Davacının iade edileceği işverene ait işyerinin belirtilmemesi
28 Haziran 2015

Özü; Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin 13. fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, dava konusu taşınmaza 04.11.1983 gününden sonra el atıldığı anlaşılmakla, nispi harca hükmedilmesi gerekir.

          T.C.
    YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2014/22884
KARAR NO    : 2015/6469

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idareler vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

– K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yasa hükümlerine uygundur. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve irtifak hakkı karşılığının tesbiti ile davalı TEDAŞ’tan tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı TEDAŞ vekilinin tüm, dâhili davalı Boğaziçi EDAŞ vekilinin ise aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
1)6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesi ile işletme hakkı devir sözleşmesinin 7. maddesinin ilgili bentleri uyarınca husumetin TEDAŞ’a yöneltilmesi doğru olup, davaya dahil edilen Boğaziçi EDAŞ hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru olmadığı gibi,
2)13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile; 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin 13. fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, dava konusu taşınmaza 04.11.1983 gününden sonra el atıldığı anlaşılmakla, nispi harca hükmedilmesi gerektiğinden,

a)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Dahili davalı Boğaziçi EDAŞ hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE, bu idare kendisini vekil temsil ettirdiğinden 1500,00.-TL maktu vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak dahili davalıya verilmesine)
b)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasından harca ilişkin 3. bendin çıkartılmasına, yerine “Alınması gereken 24.676,30.-TL. karar harcından peşin yatırılan 6.209,74.-TL.’nin mahsubu ile bakiye 18.466,56.-TL.’nin davalı TEDAŞ’tan alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, davacı tarafça peşin yatırılan 6.209,74.-TL.’nin de davalı TEDAŞ’tan alınarak davacı tarafa verilmesine,” cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın davalı TEDAŞ’tan alınmasına ve peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irat kaydedilmesine, davalı BEDAŞ’tan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irat kaydedilmesine, 31.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...