Ticari Usulsüz Terk Suçu

Elatmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale)
5 Temmuz 2014
İcra İnkar Tazminatı’nın düşürülmesi uygulaması
5 Temmuz 2014

ÖZÜ;Borçlu şirketin ticareti terk ettiğinin anlaşılması karşısında unsurları oluşan suçtan mahkumiyet yerine, ticaret şirketleri yönünden suçun oluşmayacağı gerekçesiyle, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,Yasaya aykırıdır.

         T.C.
    YARGITAY
11. Ceza Dairesi

Esas No : 2013/1461
Karar No : 2014/9461
Tebliğname No : IC – 2012/158070

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/02/2012
NUMARASI : 2011/137 (E) ve 2012/18 (K)
SANIK :
SUÇ : Ticareti usulüne aykırı terk etmek
HÜKÜM : Sanığın beraatine dair
TEMYİZ EDEN : Şikayetçi vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509 ve 513 Esas sayılı kararlarında da açıklandığı üzere, İİK’nun 337/a maddesinde düzenlenen “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de işlenmesinin mümkün olduğu cihetle; ticaret şirketi yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olmasına, vergi dairesince 31.12.2010 tarihinde re’sen terk işleminin yapıldığının bildirilmesine göre, borçlu şirketin ticareti terk ettiğinin anlaşılması karşısında unsurları oluşan suçtan mahkumiyet yerine, ticaret şirketleri yönünden suçun oluşmayacağı gerekçesiyle, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 15.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...