Elatmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale)

Türkiye Cumhuriyeti Anayası
4 Temmuz 2014
Ticari Usulsüz Terk Suçu
5 Temmuz 2014
Hepsini göster

ÖZÜ; Diğer kat malikleri tarafından aynı davalı aleyhine elatmanın önlenmesi davaları açılmış olması bu davanın davacısı farklı olduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1. bendinde belirtilen aynı dava niteliğinde olmadığı, bundan ayrı Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanan elatmanın önlenmesi davalarında uzun süreden beri projeye aykırı kullanıma ses çıkarılmamış, ancak daha sonra dava açılmış olması iyiniyet ve dürüstlük kuralları içinde değerlendirilmeyip kat maliklerinin her zaman dava açabilecekleri Yargıtay uygulamaları ile kabul edilmiştir. Davacının bağımsız bölümünü projeye aykırı durumu görerek satın almış olması da projeye aykırılığın eski hale getirilmesini isteme hakkını ortadan kaldırmaz.

          T.C.
     YARGITAY
18. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/11490
KARAR NO : 2013/13438
MAHKEMESİ : Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/04/2013
NUMARASI : 2012/351-2013/372

Dava dilekçesinde, ortak alana müdahalenin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının apartmanın ortak yerlerinden olan ön ve yan bahçeyi restoran işletmesine dahil ederek kullandığını ileri sürerek, davalının ortak alana müdahalesinin önlenmesine, bu alandaki eşyaların tahliyesine karar verilmesini istemiş, mahkemece dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2008/219 Esas-2009/93 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde davacının daha önce dava konusu yerlere elatmanın önlenmesi istemiyle açtığı bir davanın bulunmadığı, diğer kat malikleri tarafından aynı davalı aleyhine elatmanın önlenmesi davaları açılmış olması bu davanın davacısı farklı olduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1. bendinde belirtilen aynı dava niteliğinde olmadığı, bundan ayrı Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanan elatmanın önlenmesi davalarında uzun süreden beri projeye aykırı kullanıma ses çıkarılmamış, ancak daha sonra dava açılmış olması iyiniyet ve dürüstlük kuralları içinde değerlendirilmeyip kat maliklerinin her zaman dava açabilecekleri Yargıtay uygulamaları ile kabul edilmiştir. Davacının bağımsız bölümünü projeye aykırı durumu görerek satın almış olması da projeye aykırılığın eski hale getirilmesini isteme hakkını ortadan kaldırmaz.
Açıklanan nedenlerle davacının iddiası ile ilgili tüm deliller toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,10.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.