İcra İnkar Tazminatı’nın düşürülmesi uygulaması

Ticari Usulsüz Terk Suçu
5 Temmuz 2014
İş Mahkemeleri’nde temyiz süreci
5 Temmuz 2014
Hepsini göster

Özü; İİK 67/2 deki %40’dan ibaresi, 02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanunun 11. maddesi ile %20’sinden şeklinde değiştirilmiştir. İİK 67. maddesinde değişiklik yapan 6352 sayılı Kanunun 11. maddesi 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6352 sayılı Kanunun 38. maddesi ile İİK’na eklenen geçici 10. maddeye göre bu kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Geçici 10. maddesindeki “takip işlemleri” ibaresini takip talebi olarak anlamak gerekir. Bu durumda 6352 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takipleri üzerine açılan ve açılacak olan itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %40 olarak uygulanacaktır. 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %20 olarak uygulanacaktır. Somut olayda davacının başlattığı icra takibinin tarihi 16.06.2011 olup 6352 sayılı Kanunu 38. maddesi ile İİK’ya eklenen geçici 10. maddesi uyarınca davacı lehine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi anılan yasa hükmüne aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

        T.C.
     YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO   : 2014/5313
KARAR NO : 2014/8146

MAHKEMESİ  : Bakırköy 12. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ            : 10/10/2013
NUMARASI     : 2013/62-2013/64

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili; müvekkili banka ile dava dışı Marmaris Seçil Tur. Ltd. Şti. arasında akdolunan genel ticari kredi sözleşmesinde davalının da kefil olarak yer aldığını, kullanılan kredi borcunun ödenmemesi üzerine aleyhine başlatılan takibe davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaliyle takibin devamına ve %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı takibe dayanak sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; benimsenen bilirkişi raporları doğrultusunda takibe konu edilen kredi sözleşmesindeki imzanın davalıya ait olduğunun saptandığı gibi davacı banka alacağının 85.372,46 TL bulunduğunun da belirlendiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının itirazının 85.372,46 TL yönünden iptaliyle, takibin bu tutar üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren asıl alacağa %15’ini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, fazlaya dair istemin reddine, alacağın %20’si oranındaki 13.349,30 TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2) İİK 67/2 deki %40’dan ibaresi, 02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanunun 11. maddesi ile %20’sinden şeklinde değiştirilmiştir. İİK 67. maddesinde değişiklik yapan 6352 sayılı Kanunun 11. maddesi 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6352 sayılı Kanunun 38. maddesi ile İİK’na eklenen geçici 10. maddeye göre bu kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Geçici 10. maddesindeki “takip işlemleri” ibaresini takip talebi olarak anlamak gerekir. Bu durumda 6352 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takipleri üzerine açılan ve açılacak olan itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %40 olarak uygulanacaktır. 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %20 olarak uygulanacaktır. Somut olayda davacının başlattığı icra takibinin tarihi 16.06.2011 olup 6352 sayılı Kanunu 38. maddesi ile İİK’ya eklenen geçici 10. maddesi uyarınca davacı lehine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi anılan yasa hükmüne aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle hüküm davacı yararına BOZULMASINA, 30.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.