Mükerrer Takip

İş Kanunu
4 Temmuz 2012
Karar Düzeltme İstemi
2 Temmuz 2014
Hepsini göster

ÖZÜ;   Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır.

       T.C.
  YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2014/13938

KARAR NO : 2014/15699

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Tayfun Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı icra mahkemesine başvurusunda, Bakırköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3751 E. sayılı dosyası ile, Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/22568 E. ve 2012/23770 E. Sayılı dosyalarından tahsilde tekerrür olmamak kaydı düşülmek suretiyle ticari krediden kaynaklanan alacak takibe konulduğunu, borçlulardan kredi borcu haricen tahsil edildiğinden, Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/22568 E. ve 2012/23770 E. Sayılı dosyalarına haricen tahsilat yapıldığı bildirilmiş ve iki dosyanın takip tutarı toplamı olan 223.025,76 TL üzerinden tahsil harcı yatırıldığını, bu nedenle Bakırköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3751 E. sayılı dosyasında tahsil harcı alınmasına ilişkin müdürlük kararının iptali ile ödenen harcın iadesini talep etmiştir.
Mahkemece, istemin reddine karar verilmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanunun 23.maddesi uyarınca “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal, satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. “Öte yandan, hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

Ancak aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır.

Somut olayda Bakırköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3751 E sayılı dosyasından 180.915 TL asıl alacak için yapılan takip ile; Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/22568 ve 2012/23770 Esas ile Bakırköy 18. İcra Md. 2013/95 Esas sayılı dosyalarından tahsilinde tekerrür olmamak kaydı ile takip yapıldığı, Bakırköy 8. İcra Müdürlüğünün 2012/22568 E. sayılı dosyasından alacaklı vekilinin dosya alacağı haricen tahsil edildiğinden dolayı 20.06.2013 tarihli sayman mutemedi alındı makbuzu ile 2.750 TL tahsil harcının tahsil edildiği, Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/23770 E. sayılı dosyasından alacaklı vekilinin dosya alacağı haricen tahsil edildiğinden dolayı 20.06.2013 tarihli sayman mutemedi alındı makbuzu ile 7.396 TL tahsil harcının tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

 

O halde mahkemece, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.