Karar Düzeltme İstemi

Mükerrer Takip
2 Temmuz 2014
Türk Medeni Kanunu
4 Temmuz 2014
Hepsini göster

ÖZÜ;Karar düzeltme istemi hakkında karar verme yetkisi Yargıtay’a ait olup yerel mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunmadığından temyize konu “karar düzeltme talebinin reddine” ilişkin yerel mahkemenin 07.03.2014 tarihli ek kararının kaldırılarak davalının karar düzeltme talebi yönünden aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir.

         T.C.
    YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO   : 2014/5661
KARAR NO : 2014/7976

Y A R G I T A Y İ L A M I
Davacı Okiteks Tekstil Paz. Tic.A.Ş. vek. Av. Fahrettin Kocagöz ile davalı Aydoğan Öztürk arasında görülen dava hakkında Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 27.04.2012 gün ve 2011/380 E. – 2012/330 K. sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 21.11.2013 gün ve 2013/13050 E. – 2013/18664 K. sayılı ilamına karşı davalı tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş ancak mahkemece 07.03.2014 tarihli ek kararla karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş, bu kararda davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Taraflar arasındaki iş bu itirazın iptali davasının yargılaması sonucunda davanın kabulüne dair verilen 27.04.2012 tarihli yerel mahkeme kararının davalı tarafça temyizi üzerine Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucunda 21.11.2013 tarih, 2013/13050 Esas 2013/18664 Karar sayılı karar ile onandığı anlaşılmıştır.
Davalı onama kararına karşı karar düzeltme isteminde bulunmuş, ancak davalının karar düzeltme istemi yerel mahkemenin 07.03.2014 tarihli ek kararı ile miktardan reddedilmiştir.
Davalı yerel mahkemenin ek kararını temyiz etmiş ve ek kararın kaldırılarak karar düzeltme isteminin kabulünü talep etmiştir.
1) Karar düzeltme istemi hakkında karar verme yetkisi Yargıtay’a ait olup yerel mahkemenin bu konuda karar verme yetkisi bulunmadığından temyize konu “karar düzeltme talebinin reddine” ilişkin yerel mahkemenin 07.03.2014 tarihli ek kararının kaldırılarak davalının karar düzeltme talebi yönünden aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir.
2) 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440/III-2. Maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların aynı Kanunun 8. maddesinde belirtilen istisnaları dışında kalanlarının onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından davalının karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin “karar düzeltme talebinin reddine” ilişkin 07.03.2014 tarihli ek kararının kaldırılmasına, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle davalının karar düzeltme isteminin REDDİNE, peşin harcın istek halinde iadesine, 28.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.