Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

BONO BEDELİNİN ÖDENMESİ • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL
23 Ekim 2018
TBK’nın 474. maddesi gereğince eser sahibinin ve TBK’nın 472/3. maddesi gereğince yüklenicinin ihbar yükümlülüğü.
4 Aralık 2018

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2016/10321
KARAR NO : 2018/8053

Y A R G I T A Y    İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 12/01/2016
NUMARASI : 2012/35-2016/11
DAVACILAR :
DAVALILAR :
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davalı Kayyım, Tapu Müdürlüğü ve Gevrekli LTD Şti tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi A.Elif Arslan Kurt’un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
-KARAR-

Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir.
Davacılar, miras bırakanları Fatma Nahide Tamer’in paydaşı olduğu 11 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında isminin Nahide Tamer olarak yanlış yazıldığını ileri sürerek malik isminin nüfus kayıtlarına uygun şekilde düzeltilmesini ve miras bırakanları ile tapu kayıt malikinin aynı kişi olduğunun tespitini istemişler, yargılama sırasında tapu müdürlüğü tarafından düzeltim yapıldığını ifade etmişlerdir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, tapu müdürlüğü tarafından davacının istemine uygun şekilde düzeltme yapıldığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Talep tarihi itibariyle (20/01/2012) yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerine Sulh Hukuk Mahkemelerince bakılması gerekir.
Hâl böyle olunca, davada ileri sürülen isteğin HMK’nın 382. maddesi kapsamında çekişmesiz yargı işlerinden bulunduğu ve aynı Kanunun 383. maddesi uyarınca uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılması gerektiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru değildir.
Kayyım, Tapu Müdürlüğü, Gevrekli Ltd. Şti’nin temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nın 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Fahrettin Kocagöz
Av.Fahrettin Kocagöz
Troya Hukuk Bürosu Kurucusu... Uzmanlık alanları; Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku...